Home

Artikel 2 Opiumwet

1 Elke openbaarmaking, welke er kennelijk op is gericht de verkoop, aflevering of verstrekking van een middel als bedoeld in artikel 2 of artikel 3 te bevorderen, is verboden. 2 Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet ter zake van openbaarmaking in het kader van medische of wetenschappelijke voorlichting Artikel 2 Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rätts­ staten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhö ARTIKEL 2 Rätt till liv 1. Envars rätt till liv skall skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen berövas livet utom för att verkställa domstols dom i det fall då han dömts för ett brott som enligt lag är belagt med sådant straff. 2. Ingen skall anses ha berövats livet i strid med denna artikel 4.1.1 Artikel 1 Syfte.....25 4.1.2 Svenska förhållanden................................................25 4.1.3 Artikel 2 Definitioner...............................................2

wetten.nl - Regeling - Opiumwet - BWBR000194

 1. Artikel 2 Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politis
 2. Artikel 13. 1. Alla har rätt att resa vart som helst inom sitt land och att själva välja var de vill bo. 2. Alla har rätt att lämna varje land, också sitt eget, och de har alltid rätt att återvända till sitt eget land. Artikel 14. 1. Alla har rätt att söka skydd i andra länder om de är utsatta för förföljelse. 2
 3. I enlighet med denna artikel avgiven förklaring skall anses tillkommen i överensstämmelse med artikel 63 mom. 1 i konventionen. Artikel 5 I förhållandet mellan de höga fördragsslutande parterna skola artiklarna 1, 2, 3 och 4 i detta protokoll anses såsom tillägg till konventionen, och skola alla bestämmelser i konventionen tillämpas i enlighet härmed
 4. Punkt 2. Punkt 2 nämner inte skatter som utgår på det sammanlagda beloppet av företags löneutbetalningar (taxes on the total amounts of wages and salaries paid by enterprises). Sådana skatter omfattas alltså inte av det nordiska skatteavtalet, vilket är i enlighet med praxis i svenska skatteavtal. I övrigt överensstämmer bestämmelsen i sak med.
 5. Enligt 1 kap. 2 § i högskolelagen (SFS 1992:1434) ska uppgifter eller. Statens roll som huvudansvarig betonas (SFS 1992: 1434, 1 kap. 2 §) Vid hänvisningar till EU-rättsakter uppge artikel istället för sidnummer: Enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/123/EG) rör detta tjänsteföretag Doma
 6. (2) This Regulation aims to ensure the smooth functioning of the internal market as regards medical devices, taking as a base a high level of protection of health for patients and users, and taking into account the small- and medium-sized enter pr ises that are active in this sector

De har enligt artikel 52.3 i stadgan samma innebörd och räckvidd som dessa. Följaktligen bör följande `negativa` definitioner i Europakonventionen anses finnas även i stadgan: a) Artikel 2.2 i Europakonventionen: `Ingen skall anses ha berövats livet i strid med denna artikel, när detta är en följd av våld som var absolut nödvändig Artikel 2: Inga barn får diskrimineras på någon grund. Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess. Opiumwet Artikel 2 Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid: a binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; b te telen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of t 2. I fråga om klagomål som har tagits upp till prövning av den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter till och med den 31 oktober 1999 enligt artikel 5 i tilläggsprotokoll nr 11. Bilaga /Upphör att gälla U:2021-08-01

 1. eras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den
 2. Artikel 2.2 till 2.4 innehåller sedan undantag från förordningens tillämpningsområde inom områden där antingen EU inte har någon kompetens, andra mer specifika rättsakter redan gäller eller där reglering inte krävs
 3. Artikel 2. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion
 4. eras. Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt
 5. Wetstechnische informatie voor Artikel 2 Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

FN:s konvention om rättigheter för personer med

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen aan lijst I of lijst II middelen worden toegevoegd indien is gebleken dat deze het bewustzijn van de mens beïnvloeden en bij gebruik door de mens kunnen leiden tot schade aan zijn gezondheid en schade voor de samenleving. 3 Nyheter, fördjupning, sportnyheter, ekonominyheter, utrikesnyheter, debatt, ledare, kultur och webb-tv artikel 2.7 a eller 2.7 b gäller, inte att erhålla ett registreringsnummer från tillverkaren eller importören av dessa ämnen. Som nämnts tidigare krävs en rapport som dokumenterar kemikaliesäkerhets-bedömningen enbart för ämnen som omfattas av kravet på registrering i kvantiteter på minst tio ton per år och registrant

Artikel 2 vormt met artikel 3 de kern van de Opiumwet. Het Opiumwetbesluit 1 geeft in de artikelen 10-15 Opiumwet een aantal uitzonderingen op de in artikel 2 en 3 Opiumwet gestelde verboden ten aanzien van een aantal met name genoemde middelen, preparaten of substanties Overtreding van artikel 3 Opiumwet komt veelvuldig voor, met name wanneer dit ziet op het verbod op hennep. Artikel 3 Opiumwet staat niet op zichzelf, maar moet in combinatie met artikel 11 Opiumwet worden bezien, alsmede in combinatie met lijst II, behorende bij de Opiumwet. Overtreding van artikel 3 Opiumwet kan zowel een overtreding als een misdrijf opleveren, maar daarover later in dit stuk meer. Artikel 3 Opiumwet valt uiteen in meerdere verschillende verboden, namelijk het verbod op Artikel 77 - Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet; Artikel 78 - Rätt till ett effektivt rättsmedel mot tillsynsmyndighetens beslut; Artikel 79 - Rätt till ett effektivt rättsmedel mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde; Artikel 80 - Företrädande av registrerade; Artikel 81 - Vilandeförklaring av förfarande

FN:s konventioner om Mänskliga rättighete

Artikel 2 onder B en C Opiumwet (alleen m.b.t. vervoeren en aanwezig hebben) Categorie. Gewicht gr. Strafmaat. 1. gering. 0,5-5. GS 1 week of TS 14 uren. 2. gering. 5-10 artikel 2 of artikel 3 van de Opiumwet vervangen door artikel 2, 3, 10a of 11a van de Opiumwet. ARTIKEL V Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld

Artikel 13b Opiumwet: 1. De burgemeester is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang indien in voor het publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven een middel bedoeld in artikel 2 of 3 wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is grond van artikel 2 en 3 Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs), dan wel aangewezen op grond van artikel 3a lid 5 Opiumwet, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, t Zoals hiervoor onder 4.2.1 al is besproken, is persoonlijke verwijtbaarheid niet vereist voor toepassing van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet. De vraag of de rechthebbende een verwijt van de overtreding kan worden gemaakt, kan daarentegen wel aan de orde komen in het kader van de beoordeling van de evenredigheid van de sluiting Das Opiumgesetz geht auf eine Auflage nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg zurück, die eine Umsetzung des Haager Abkommens von 1912 gemäß Art. 295 des Versailler Vertrages besagte. Dieser Bedingung wurde zunächst mit dem Gesetz zur Ausführung des Internationalen Opiumabkommens vom 23.Januar 1912 vom 30. Dezember 1920 (RGBl. 1921 S. 2) förmlich nachgekommen

Europeiska konventionen för de mänskliga rättighetern

 1. Damoclesbeleid (Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet) Deze beleidsregel ziet op de bevoegdheid tot het sluiten van panden door de burgemeester: 1. bij verkoop, aflevering of verstrekking dan wel daartoe aanwezig zijn van een middel als bedoeld in lijst I of II vanuit woningen of lokalen en daarbij behorende erven; 2
 2. 2. Juridisch kader Voor de bestuursrechtelijke handhaving van de verboden in de zin van artikel 2 (verbod op aanwezigheid van harddrugs, Lijst I) en artikel 3 (verbod op aanwezigheid van softdrugs, Lijst II) van de Opiumwet, is in die wet artikel 13b opgenomen1. Artikel 13b luidt: 1
 3. bestuursrecht en zelfs het privaatrecht ingezet.2 Startjaar van deze integrale aanpak was 1999.3 De in dat jaar ingevoerde Wet Damocles, artikel 13b Opiumwet (Opw), voorzag de burgemeester van een bestuursdwang-bevoegdheid. Deze wet verschafte hem de mogelijkheid om op te treden tegen drugshandel of de aanwezighei
 4. dus wel het geval zijn, gelet op de doelstelling van artikel 13b van de Opiumwet die in paragraaf 2 van deze beleidsregel is beschreven. Kostenverhaal Op grond van artikel 5:25 van de Awb geschiedt de toepassing van een last onder bestuursdwang op kosten van de overtreder. In de last wordt dit aan de overtreder(s) meegedeeld. De kosten va
 5. g Wet Damocles', NJB 2019/767, p. 941. 4 Kamerstukken II 2005/06, 30 515, nr. 3. 5 M. Bruijn & J.G. Brouwer, 'Verrui

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet Rättslig

Harvard - hänvisningar i text - umu

Artikel 13b Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles , biedt de burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen te sluiten als daar sprake is van drugshandel. Per 1 januari 2019 is deze wet uitgebreid met strafbare voorbereidingshandelingen, die duidelijk wijzen op de. Artikel 13b Opiumwet en het onderscheid tussen woningen en lokalen. In artikel 13b Opiumwet ('Wet Damocles') wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en lokalen. Dit onderscheid is relevant bij de toepassing van de sluitingsbevoegdheid door de burgemeester op grond van deze bepaling. Voor woningen geldt namelijk een strenger regime dan. artikel 13b Opiumwet: Lokalen 1. Het lokaal wordt gesloten voor de duur van twaalf maanden indien sprake is van: a. het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van een middel als bedoeld op lijst I behorend bij de Opiumwet dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwet, o 2. Van strafbare voorbereidingshandelingen is sprake indien in woningen of lokalen goederen of stoffen zijn aangetroffen waarbij het aannemelijk is dat deze worden gebruikt ten behoeve van de productie en/of handel in drugs als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3 of artikel 11a van de Opiumwet. Artikel 6 Handhavingsrichtlijn 1 Bij overtreding artikel 2 Opiumwet j o artikel 13b Opiumwet lid 1 (handel in harddrugs) in of vanuit een woning of daarbij behorende erven wordt als volgt gehandeld: 1e constatering Sluiting voor een periode van 3 maanden 2e constatering Sluiting voor een periode van 6 maanden 3e constatering Sluiting voor onbepaalde tij

De Opiumwet (Opw) is een Nederlandse wet uit 1919, die sindsdien vele malen is gewijzigd. In deze wet wordt sinds 1976 onderscheid gemaakt in harddrugs (lijst I, artikel 2 en 10) en softdrugs (lijst II, artikel 3 en 11). In beide gevallen is het in beginsel verboden om middelen die op de lijst staan: A. binnen of buiten het grondgebied van. OPIUMWET . Nadere regelgeving: - Opiumwetbesluit - Uitvoeringsregeling Opiumwet . WET van 12 mei 1928, Stb. 1928, 167, tot vaststelling van bepalingen betreffende het opium en andere verdoovende middelen. Inwerkingtreding: 1 oktober 1928 (Stb. 1928, 238). WIJ WILHELMINA, bij.

In artikel 13b Opiumwet ('Wet Damocles') wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en lokalen. Dit onderscheid is relevant bij de toepassing van de sluitingsbevoegdheid door de burgemeester op grond van deze bepaling. Voor woningen geldt namelijk een strenger regime dan voor lokalen In artikel 13b, eerste lid, onder a, wordt na krachtens artikel 3a, vijfde lid, ingevoegd of een middel dat deel uitmaakt van een stofgroep als bedoeld in lijst I A, met uitzondering van de middelen bedoeld in artikel 2 a, tweede lid,. R . Na bijlage I van de Opiumwet wordt de bijlage bij deze wet als bijlage ingevoegd Dit betekent concreet dat artikel 13b Opiumwet in het licht van artikel 174a Gemeentewet moet worden uitgelegd. Dit volgt in de eerste plaats uit de memorie van toelichting bij artikel 13b Opiumwet zelf (Kamerstukken II 2005/06, 30 515, nr. 3, p. 7-8), maar komt ook in enkel uitspraken van de Afdeling naar voren (bijv 2. Juridisch kader . Artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles) Artikel 13b Opiumwet stelt de burgemeester in de mogelijkheid om bestuurlijk te handhaven tegen verkooppunten van drugs vanuit woningen of lokalen dan wel in, bij of op woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I (harddrugs) of lijst II (softdrugs) word 088-9336464. 1. beste strafrechtadvocaat voor sluiting drugspand art. 13b opiumwet. 2. advocaat strafrecht voor sluiting drugspand art. 13b opiumwet. 3. strafzaak sluiting drugspand art. 13b opiumwet advocaat. Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van sluiting drugspand art. 13b Opiumwet

2 De burgemeester van Woudenberg; gelet op artikel 13b Opiumwet artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht overwegende dat: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang op te leggen indien in woningen o Op grond van artikel 13b Opiumwet kan een burgemeester tijdelijk een woning sluiten wanneer er een hoeveelheid drugs wordt aangetroffen die bestemd is voor verkoop, aflevering of verstrekking. Volgens de aanwijzing Opiumwet ligt de 'handelsgrens' bij 0,5 gram harddrugs of 5 gram softdrugs. Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is over deze. Wet Damocles (13b Opiumwet) 2.0. Artikel 13b Opiumwet, beter bekend als de Wet Damocles, heeft de afgelopen periode een behoorlijke transformatie ondergaan. Dit heeft onder meer invloed op het voeren van beleid (de vraag kan worden gesteld of het voeren van beleid nog wel zinvol is), maar ook op wijze van besluitvorming en daardoor de wijze van.

Opiumwet. De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen die staan vermeld op lijst I en II van die wet. Ook verboden is het vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren van die middelen. Het gebruik van Opiumwet-middelen voor medische en wetenschappelijke doeleinden mag wel 2.a Beantwoording artikel 45 vragen D66 over het nieuwe Damoclesbeleid Informatienota beantwoording artikel 45 vragen fractie D66 - Het nieuwe Damoclesbeleid D66 - Het sluiten van panden obv burgemeestersbevoegdheid uit wetsartikel 13b van de Opiumwet In artikel 3 van de Opiumwet staat dat het niet toegestaan is om een middel dat op lijst I of lijst II van de Opiumwet staat te bezitten, te verkopen, af te leveren of te vervoeren.. Op dit verbod kan een ontheffing aangevraagd worden. Meer informatie over aanvragen en verkrijgen van een opiumontheffing is te vinden bij Farmatec - een onderdeel van het CIBG van het ministerie van. Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Op basis van artikel 2 jo. 3 Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren, aanwezig te hebben en te vervaardigen

1 of 2 deals. Zie tabel handel in hoeveelheden. idem. idem. 1 dag dealen. GS 3 wkn. 5j. 2j. GS 1 mnd. GS 2 mnd. GS 3 mnd ov. 1 week dealen. GS 5 wkn. 5j. 2j. GS 3 mnd. GS 4 mnd. GS 6 mnd ov. 2 weken dealen. GS 2 mnd. 5j. 2j. GS 5 mnd. GS 6 mnd. GS 9 mnd ov. 3 weken. GS 3 mnd. 5j. 2j. GS 7 mnd. GS 8 mnd. GS 12 mnd ov. 1 maand. GS 4 mnd. 5j. 2j. Artikel 13b Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten. De burgemeester kan op basis van de wet bestuursdwang toepassen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen te sluiten als daar sprake is van drugshandel In artikel 2.41 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten is het verbod opgenomen om een krachtens artikel 13b Opiumwet gesloten lokaal of woning te betreden. Beleidsregel 16 Inwerkingtredin

Regulation (Eu) 2017/ 745 of The European Parliament and

Kamerstukken II 2006/07, 34763, 3, (Mvt. ). Bij de verruiming van artikel 13B Opiumwet gaat het om voorbereidingshandelingen die strafbaar zijn op grond van artikel 10a of 11a Opiumwet. Die bepalingen vereisen dat degene die het voorwerp of de stof in de woning, lokaal of erf voorhanden heeft, weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat. Artikel 13b Opiumwet: 1. De burgemeester is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. 2 Artikel 1 Definities In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I behorend bij de Opiumwet; 2. softdrugs: hasjiesj en hennep (ook stekjes) zoals omschreven in lijst II behorend bij de Opiumwet Uit DHPedia. Ga naar: navigatie. , zoeken. Elk land heeft een eigen opiumwet. Op een opiumlijst vindt je medicijnen, hormonen, voedingssuplementen, drugs en planten met mogelijkheid tot misbruik. De opiumwet bestaat uit verschillende lijsten, elke lijst bestaat uit een aantal stoffen en deze lijsten zijn gerangschikt volgens sanctionele gradatie 'Opiumwet schiet tekort bij aanpak drugslabs' Beeld anp. De Opiumwet schiet tekort om drugscriminaliteit aan te pakken. Het CDA stelt dinsdag voor om de wet aan te scherpen en zo het groeiende.

Mede door de geringe bewijslast groeide de populariteit van Artikel 13b Opiumwet. Een koerswijziging in de rechtspraak vergt een andere bewijsbenadering, betoogt advocaat Franc Pommer. Artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles) is een veel toegepaste bevoegdheid tegen drugscriminaliteit. Burgemeesters kunnen hiermee lokalen en woningen sluiten als daarin handelshoeveelheden drugs zijn aangetroffen. In de parlementaire behandeling van de wijziging van artikel 13b Opiumwet is aan de orde gekomen dat de toepassing van de bevoegdheid proportioneel dient te zijn. De regering was van mening dat de vereiste proportionaliteit kan worden bereikt door het vaststellen van een stappenplan dat voorziet in het treffen van maatregelen die oplopen in zwaarte (Kamerstukken II 2006/07, 30 515, nr. 4, p. 2) Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet gemeente Olst-Wijhe Inleiding Artikel 13b van de Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen te sluiten als daar sprake is van drugshandel Opiumwet. In de Opiumwet staan alle regels over drugs. Bij deze wet horen 2 lijsten: Op lijst I van de Opiumwet staan de harddrugs.Deze zijn schadelijker voor de gezondheid dan softdrugs. Voorbeelden zijn heroïne, cocaïne, amfetamine, xtc en GHB Op basis van artikel 2 jo. 3 Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren, aanwezig te hebben en te vervaardigen

Drugspand in De Westereen gesloten

Artikel 2 - Rätt till liv European Union Agency for

Op grond van artikel 2 en 3 Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs), dan wel aangewezen krachtens artikel 3a lid 5 Opiumwet, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren, aanwezig te hebben en. Wat mag en wat niet mag op het gebied van cannabis in Nederland is geregeld in de Opiumwet. Deze wet maakt een onderscheid tussen harddrugs en softdrugs (lijst I en lijst II). Cannabisproducten zijn softdrugs. Harddrugs zijn middelen met een te groot gezondheidsrisico, zoals XTC, cocaïne en heroïne Hoofdstuk 2. Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu model-APV, Afdeling 11 Drugsoverlast: Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daaro kst-32842-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010-2011 32 842 Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden.

Artikel 2: Inga barn får diskrimineras på någon grund

Wetboek-online.nl Opiumwet Artikel

Het wat en hoe van het softdrugsbeleid in spanje

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående

De Opiumwet (Opw) is een Nederlandse wet uit 1919, die sindsdien vele malen is gewijzigd. In deze wet wordt sinds 1976 onderscheid gemaakt in harddrugs (lijst I, artikel 2 en 10) en softdrugs (lijst I [.. Gelet op artikel 13b Opiumwet; Besluit: 1. deze 'Gewijzigde Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet' vast te stellen; 2. de op 7 juli 2015 vastgestelde Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet in te trekken; 3. te bepalen dat deze beleidsregel in werking treedt op de dag na de bekendmaking. d.d. 31 januari.

Bruijn, LM 2019, Commentaar bij artikel 13b Opiumwet. in ER Muller, ET Brainich, JG Brouwer & AE Schilder (eds), Openbar Orde en Veiligheid. 6 edn, Tekst en commentaar, Wolters Kluwer, Deventer ARTIKEL I De Opiumwet wordt als volgt gewijzigd: A Onder vernummering van artikel 11a tot artikel 11b, wordt na artikel 11 een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 11a Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voor Opiumwet: Sluiting object (OS) opiumwet sluiting object EPSG:28992 EPSG:25831 EPSG:25832 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326 CRS:84 2.52713 7.37403 50.2129 55.7212 5d2ffea6-e7c5-4e29-9474-c13718828779 text/plain pb_op

Woning Osdorp dicht na vondst wietplantage | Het Parool

Barnkonventionen - Barnombudsmanne

2 Wet- en regelgeving 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de wet- en regelgeving besproken die van toepassing is bij de uitvoering van het in deze nota neergelegde beleid. In de hierna volgende paragraaf 2.2 wordt het belangrijkste instru-ment besproken, de bestuursdwangbevoegdheid van artikel 13b van de Opiumwet. De Algemene we Nederweert - Burgemeester Op de Laak van Nederweert heeft besloten om een bedrijfspand aan de Magnesiumstraat te Nederweert voor de duur van drie maanden te sluiten vanwege overtredingen van de Opiumwet. In het bedrijfspand is op 6 april 2021 een hennepkwekerij met 1165 hennepplanten opgerold. Alle planten en apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. [ Artikel 13b lid 1 Opiumwet bepaalt: De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is 4. Juridisch kader. Op grond van artikel 2 en 3 Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs), dan wel aangewezen krachtens artikel 3a lid 5 Opiumwet, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren.

2. De tenlastelegging. Aan de verdachte is zijnde MDMA een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;. bedoeld in artikel 3; artikel 4, lid 1 en artikel 11, lid 2 van het convenant. De bepalingen van dit convenant zijn onverkort van toepassing op deze bijlage. Deze bijlage regelt de samenwerking tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de NVWA en de Douane op het gebied van de Opiumwet bedoeld in artikel 3; artikel 4, lid 1 en artikel 11, lid 2 van het convenant. De bepalingen van dit convenant zijn onverkort van toepassing op deze bijlage. Deze bijlage regelt de samenwerking in het kader van de Wet uitvoering antidopingbeleid tussen de Douane en de Dopingautoriteit2 . Wet uitvoering antidopingbeleid (hierna: Wuab)

Dat de toepassing van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet op een woning zeer ingrijpende gevolgen voor de bewoners kan hebben en het in artikel 8 van het EVRM neergelegde recht raakt, is niet relevant voor de vraag of de burgemeester bevoegd was om op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet op te treden 15-09-2015 Voorstel van wet Dit wetsvoorstel vormt een onderdeel van het fiscale pakket voor het jaar 2016, samen met de wetsvoorstellen Belastingplan 2016, Wet tegemoetkomingen loondomein, Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds en Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015. Het bevat wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten waarvoor inwerkingtreding. Bestanden downloaden (2) Elmo de Rouw (Student); M.M. Knapen (Begeleider) Wij hanteren het label Open Access voor onderzoek met een Creative Commons licentie. Door een CC-licentie toe te kennen, geeft de auteur toestemming aan anderen om zijn of haar werk te verspreiden, te delen of te bewerken Dit artikel bevat in totaal 320 woorden. Lees het volledig artikel. Meer interessant nieuws. 23-05-2021. Pand gesloten vanwege overtreding Opiumwet. 05-06-2021. Auto beschadigd en ruiten vernield door enorme klap van vuurwerk. 23-05-2021. Slachtoffer zwaargewond naar ziekenhuis na steekpartij in Vlaardingen

Burgemeester Derk Alssema heeft besloten een woning aan het Hof van Liedekerke in Rijen voor 2 maanden te sluiten omdat de Opiumwet is overtreden. Op 4 mei 2021 controleerden de politie en de gemeente bij deze woning. Daar troffen zij een hennepkwekerij met 56 hennepplanten in de garage aan Schijndel - Groep 6 van basisschool De Heijcant in Schijndel werd woensdagochtend verrast met een bezoek van wethouder Coby van der Pas. De wethouder kwam naar Schijndel om een prijs uit te reiken aan Roos Thelissen. Roos heeft met haar prachtige tekening voor het Sjors Sportief boekje de tekenwedstrijd van Sjors Sportief gewonnen. Uit handen van de wethouder kreeg zij een waardebon voor een.

Burgemeester Kramer sluit drugspand in Hallum250 kilo qat onderschept op Schiphol | Het ParoolGemeente sluit pand Nieuw Buinen na aantreffenVrijspraak! na tip meld misdaad anoniem - Algemeen - WietForumArtikel - Kostenlose Arbeitsblätter
 • New Hampshire Bitcoin.
 • Used McDermott cues for sale.
 • Coin DCX contact number.
 • Flytta ISK från SEB.
 • Start ups Netherlands.
 • Cashback Steuererklärung.
 • Dennerle Diffusor Ultra L.
 • Hyperledger fabric node js sdk.
 • Roosevelt Dime.
 • Short term crypto investment.
 • Seniorboende Hägersten.
 • Glidande stop loss Nordnet.
 • Funda Bremhoek Nunspeet.
 • Bitcoin documentary 2020.
 • GAMMA plexiglas zagen.
 • Twitter muted words not working.
 • Starta insamling välgörenhet.
 • Gaming dator Webhallen.
 • Sedition art.
 • 2d cryptocurrency payment gateway with Card payment.
 • Scb mätning partier.
 • Standing Liberty Quarter.
 • DuPont vacatures.
 • Solceller snöskottning.
 • Prix XRP/CAD.
 • BlackRock analysis.
 • Kursziel RBI.
 • BlueStacks Mac OS.
 • Giftcard.
 • Brandt Makelaars zakelijk.
 • Cronbach's alpha verhogen.
 • Betala av skulder eller spara.
 • Blå Byn Lindvallen adress.
 • Simon Blecher pappa.
 • Tips billiga hotell Stockholm.
 • Essä inspiration.
 • Silverhalt 5 krona 1972.
 • Sparbanken Skåne Lund.
 • Free CSGO skins legit.
 • Vita linnen.
 • Renoveringsobjekt Skåne.