Home

SGU jorddjuarta

Kartvisaren Jorddjup presenterar en mycket översiktlig yttäckande modell av jorddjupet (Jorddjupsmodell) samt jorddjupsobservationer som samlats in av SGU. Jordlagerföljder Kartvisaren Jordlagerföljder innehåller uppgifter om jorddjup, jordlagrens mäktighet och vissa karaktäristiska egenskaper, exempelvis bildningssätt och kornstorlek Vill du veta mer om oss och vad vi gör, besök oss på www.sgu.se. Tillgänglighetsredogörelse geokartan. Geologiska data @Sveriges geologiska undersökning Till SGUs webbplats Geokartan på Play Hjälp. När appen öppnas första gången kommer den vara inställd på att visa det geologiska lagret berggrund

Jordkartvisare - SG

 1. Kartvisaren Jordarter 1:25 000-1:100 000 ger en översiktlig bild av jordarternas egenskaper. Informationen kan användas som underlag för planering, analys, forskning och utbildning. Informationen kan användas i samhällsbyggnadsprocessen genom att ge underlag för mycket översiktlig planering i exempelvis byggnadsprojekt och vägplanering
 2. Du använder en föråldrad webbläsare. Uppgradera din webbläsare för att visa kartan
 3. Kartvisaren är en tjänst där du kan titta på kartor direkt i din webbläsare. Den visar ett urval av den geologiska information som SGU kan erbjuda och det finns flera olika kartvisare med olika innehåll att välja mellan. Tanken är att du ska arbeta med kartvisaren direkt på vår hemsida, och genom att välja olika informationslager och zoomningssteg så förändrar du innehåll och.
 4. Kontakt: kundservice@sgu.se PRODUKT: JORDDJUPSMODELL (VISNINGSTJÄNST) Kort information om innehållet i visningstjänsten Jorddjupsmodellen ger en mycket översiktlig bild av jordtäckets mäktighet. Jorddjupet har beräknats genom interpolering av kända jorddjupsdata, inhämtade genom exempelvis borrningar
 5. Sveriges geologiska undersökning, SGU. Startsidan. Grafik: Tove Wendelin, SGU. Anläggning av brunn Brunnar och dricksvatten Databasen brunnar Brunnsarkivet (inloggning krävs) Brunnsinventering (nytt fönster) Kartvisare Brunnar (nytt fönster) Information om att borra energibrunn, SGUs databas brunnar m.m. Grafik: Tove Wendelin, SGU
 6. Välkommen till SGUs kartgenerator! Här kan du beställa och ladda hem din karta i pdf-format, kostnadsfritt. Starta genom att välja Tema och Karta till vänster. Välj sedan område genom att klicka i kartan eller använda något av sökverktygen. Tillgänglighetsredogörelse kartgenerator
 7. Omslagsbild: Utsnitt ur en jorddjuarta över Uppsala området, skapad med SGUs Kartgenerator. Sveriges geologiska undersökning Box 670, 751 28 Uppsala tel: 018-17 90 00 fax: 018-17 92 10 e-post: sgu@sgu.se www.sgu.s

Kontakt: kundservice@sgu.se PRODUKT: JORDDJUPSMODELL Kort information om produkten Jorddjupsmodellen ger en mycket översiktlig bild av jordtäckets mäktighet. Jorddjupet har beräknats genom interpolering av kända jorddjupsdata, inhämtade genom exempelvis borrningar. Som stöd i interpoleringe om berg i dagen från SGUs jorddjuarta användes för att begränsa interpolationen. • En förenklad lagerföljd tolkades för befintliga borrhålsdata (dvs. de lager som var tolkade att tillhöra klass 1, 2 eller 3). • Befintliga geofysiska data (CVES, seismisk, markradar) och nya tTEM -data importerade SGUs Kartvisare. Du använder en föråldrad webbläsare. Uppgradera din webbläsare för att visa kartan. Byt kartvisare. Förbered skapa pdf. Avbryt skapa pdf. Skapa pdf. Om kartvisaren

WMS SGU Geologi Sveriges geologiska undersökning Kundservice (Customer Services) SGU - Sveriges geologiska undersökning (Geological Survey of Sweden - SGU) Kundservice (Customer Services) Postal Box 67 SGU:s jorddjuarta. PM PM Norra Kusten Varberg - översiktlig geo - rev 160407.docx Page 4 (8) Figur 1. Jordartskarta t.v. (berg = röda områden, friktionsjord = orange, lera = gult). Jorddjuarta t.h. varmare toner motsvarar större djup. Källa SGU:s kartgenerator (SGU) jorddjuarta 20-50 m under befintlig markyta. Se jorddjuarta från SGU i Bilaga 1. Det rödmarkerade området i Figur 1 visar ungefärligt läge för det aktuella undersökningsområdet år 2020 i norra delen av Norra Bråstorp etapp 2. Det blåmarkerade området i Figur 1 motsvarar ungefärligt läge för Norra Bråstorp etapp 2

(SGU Jordartskarta, 2021). Resultatet från kornstorleksfördelningen visar på grusig sandig siltig morän. 2.2.3. Berggrund Jorddjup upattat till berg bedöms enligt SGUs kartvisare till mellan 5-20 m inom området, där djupet ökar mot Ljugaren i norr (SGU Jorddjuarta, 2021). Berggrunde SGUs jorddjuarta där blå markering innesluter undersökningsområdet, källa: www.SGU.se . Uppdragsnr: 757097 Strängstorp 8 (12) Datum: 2019-01-23 MUR/Geoteknik 7 Befintliga förhållanden Topografi Marknivån inom området varierar mellan +59,7 till +63,6, (RH 2000)..

Geokartan - SG

 1. · SGUs jordartskarta · SGUs jorddjuarta · Eniro historiska flygfoton 1955-1967. 2.3 VÄGFÖRSLAG Frn gllande vgfrslag frn WSP daterad 2019-01-14, fresls vgen ligga i niv med befintlig mark. Med undantag att i brjan av strckan vgen med en bank om ca 1,5 m, som ansluter mot Mrtsbovgen. I slutet av strcka
 2. alomrde, ny godsbyggnad och taxistation. Se bilaga 2. 5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Utifrn tolkade underskningar se bilaga 2-3. Kan detaljplaneratomrdet delas in i 3 delar, se figur 2
 3. SGU jorddjuarta i skala 1:50 000, hämtat 2018-08-23. VISS, Länstyrelsen potentiellt förorenade områden, hämtat 2018-08-27 . 6 3. Områdesbeskrivning och topografi Figur 2 Balingsnäs förskola, vy från Mörtsjövägen. Foto taget juni 2018
 4. Jorddjuarta SGU 2.2 Dagvattenstrategi Fastigheten tillhör Håbo kommun men ligger utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Håbo kommun har en dagvattenpolicy antagen 2017-09-25. I policyn framgår mål,.
 5. Figur 5. Jorddjuarta 1:5000. Ungefärligt undersökningsområde är markerat med röd rektangel. Källa: SGU (2020). Påvisad jordlagerprofil enligt utförda fältundersökningar Enligt undersökningen består marken överst av naturligt lagrad sandig mulljord, al-ternativt mullhaltig sand, ovan sand (södra delen av området) som vilar på.

Jordarter 1:25 000-1:100 000 - SG

SGUs Kartvisar

 1. SGU:s jorddjuarta visar att jorddjupet ner till berggrunden av kalksten varierar mellan 10-20 m inom området. Nu utförda undersökningar visar på en geologi som generellt utgörs av fyllning med en uppmätt mäktighet om mellan 1 och 3 meter från markytan och nedåt
 2. En tolkad jordartskarta har sammanställts utifrån SGU:s jorddjuarta, Byggnadsgeologiska Kartan samt gamla och nya sonderingar i området. Figur 3 visar tolkade jordartskartan över tunnelsträckningens område. Längs tunnelsträckningen för Nya Östbergatunneln återfinns ett antal områden med tillräckligt sto
 3. • Jordartskarta, upprättad av Sveriges geologiska undersökning (SGU) • Jorddjuarta, upprättad av Sveriges geologiska undersökning (SGU) • SGU:s kartvisare Jordskred och raviner 3 Områdesbeskrivning och planerad byggnation Området som undersökts benämns Sandviken och ligger söder om Vallsundsbron i Östersund, se Figur 3.1

Kartvisaren - SG

Enligt SGU:s jordartskarta domineras jordarterna inom undersökningsområdet av sandig morän, och enligt SGU:s jorddjuarta är jorddjupet mellan 3 m och 5 m 1. 7.2 Jordlagerförhållanden Enligt nu utförda undersökningar består jordlagerföljden generellt av mulljord eller fyllning på sandig morän Bilaga 2 SGU Jorddjuarta 1:50 000 (1 sida) Bilaga 3 Skruvprovtagningsprotokoll (14 sidor) Bilaga 4 Geotekniska laboratorieprotokoll (2 sidor) Bilaga 5 Installationsprotokoll GV-rör (3 sidor) Bilaga 6 Kalibreringsprotokoll fältutrustning (6 sidor) Bilaga 7 Utvärderade. Utifrån SGU:s jorddjuarta upattas djupet till berg variera mellan ca 3-10 m. Se figur 7.1.2. Figur 7.1.2 Utdrag från SGU:s jorddjuarta. Gult=3-5 m jorddjup, orange/vit=5-10 m. Punkter med blå ring med röd stjärna visar avslut i berg vid brunnsborrning. 7.2 Jordlagerfölj Utdrag från SGU:s jordartskarta och jorddjuarta. 3.2 Koordinat- och höjdsystem Ny detaljplan upprättas i koordinatsystem SWEREF 991200 och höjdsystem RH2000. Samtligt underlags-material har erhållits eller transformerats till dessa system 3 Jorddjuarta, SGU 4 Jordartsgeologisk karta, serie Ae, SGU. 7(28) BILAGA 7.2 2020-10-01 NYKÖPING RESECENTRUM DPL, MKB EMPK \\trafikverket.local\users\01\matilda.ewaldh\dok\ostlänken\nyköping\trv2020-105174 ansökan om tillstånd för vattenverksamhet vid nkrc jp34 i projek

Den naturliga jordarten i området är huvudsakligen isälvsmaterial (SGU jordartskarta, se Figur 2). Upattat jorddjup är 10-20 m enligt SGU jorddjuarta. Underliggande bergart är gnejs och granit (SGU bergartskarta). Det går inte utesluta att det lokalt förekommer torv, trävirke och annat organiskt material (WSP 2011). Figur 2 Baserat på jorddjuarta från SGU varierar djup till berg generellt mellan 0 och 20 m inom området, se fig 5.2. I södra delarna av området ligger bergöverytan mer ytligt, jorddjup varierar mellan 0 och 5 m. Centralt i området, i anslutning till befintlig bebyggelse, förekommer mindre områden med berg i dagen. Figur 5.1

Enligt SGU:s jorddjuarta varierar jorddjupet mellan 20 till 50 meter under markytan. Uppdrag: 299806, Gåsevadholm, exploatörsdriven plan, Kungsbacka 2020-05-26 Beställare: Koberg Förvaltning AB Slutrapport, rev 1 2021-02-12 O:\GBG\299806\G\_Text\PM\PM.docx 9(14 Jorddjuarta SGU 2.1 Dagvattenpolicy Motala Kommun Dagvattenpolicyn för Motala kommun antogs 2007 av kommunfullmäktige. Riktlinjerna beskriver att dagvattenhanteringen ska bibehålla den naturliga vattenbalansen, minimera risk för översvämningsskador vid kraftiga regn samt minimera föroreningsbelastning p

Sveriges geologiska undersökning, SG

Figur 3 SGU:s jordartskarta, blå markering visar aktuell fastighet I SGU:s jorddjuarta finns ett antal sonderingar som visar rådande jorddjup. Alla punkter som visas i Figur 4 nedan har status avslutad i berg. Strax väster om aktuell fastighet är jorddjupet 2 meter. Punkterna söder om visar att jordmäktigheten ökar mot öst 3) SGU Jordartskarta inhämtad från www.sgu.se, id t4nVXAcCFH, daterad 2018-10-08. 4) SGU Jorddjuarta inhämtad från www.sgu.se, id B3aJRKvqXi, daterad 2018-10-08. 5.2 Tidigare utförda undersökningar Inga tidigare utförda geotekniska undersökningar har funnits tillgängliga vid genomfö-randet av detta uppdrag

Kartgenerator - SG

 1. o SGU:s jordartkarta o SGU:s jorddjuarta . MUR Geoteknik 10285858 • Blommeröd - dagvattenutredning | 7 1.4 STYRANDE DOKUMENT Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För standarder se Tabell 1, Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 4
 2. [2] SGU:s jordarts- och jorddjuarta för området, källa www.sgu.se. [3] Ledningsunderlag från ledningsägare. Beställt av ÅF-Infrastructure AB genom Ledningskollen.se. 4 Geoteknisk kategori Utförd undersökning är genomförd i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av geoteknisk kategori 2 (GK2). 5 Styrande dokumen
 3. Figur 2 Jorddjuarta (SGU) 3 Befintliga förhållanden 3.1 Topografi Aktuellt område är relativt plant, inmätta höjder varierar från +0.35 i sydost till +1.1 i nordväst. Se plan i rapport MUR/Geo, ritning G101. Området har en svag lutning från Ramberget i väster till Göta älv i sydost. 3.2 Befintliga anläggninga
 4. Enligt SGU.s jorddjuarta upattas jorddjupet allmänt på undersöksområdet mellan 1-3 m förutom området strax norr om kyrkogården där jorddjupet upattas till mellan 3-5 m, se Figur 2. Figur 2 Utdrag ur SGU.s jordartskarta och jorddjuarta

Jordarter 1:25 000-1:100 000 (visningstjänst) - SG

SGU Jorddjuarta 1:50 000, SGU, hämtat 2016-05-22 Exploateringsutredning Strukturplaneförslag för Västergård, Södertälje, Skala 1:500, BoKlok, daterad 2015-11-27 Digitalt kartunderlag, översänt per e-post, 2016-04-2 enligt SGU:s jorddjuarta är bedömt jorddjup mellan 5 och 10 meter. Jordlagerföljden består generellt av mulljord på sandig morän. I förekommande fall återfinns grusig sand mellan mulljorden och moränen . Mulljorden har en mäktighet som varierar mellan 0,25 m och 0,6 m

PM GEOTEKNIK - Stockhol

PM Bilaga SGU Jorddjuarta PM Bilaga SGU Jordartskarta PM Bilaga SGU Grundvattenmagasin §10 KSAU Beslut om granskning gällande detaljplan Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (södra Lanna) 3DJH RI Kallelse2020-02-11 14 - Beslut om granskning gällande detaljplan Fjugesta 5:76 m.fl (Fjugest • Jorddjuarta SGU • Digital grundkarta, erhållen av beställaren. 5 (9) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 2016-06-30 ALSIKE 4 Styrande dokument Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga (BFS 2011:10). Tabell 1. Planering och redovisnin 10m (SGU, Jorddjuarta) p.g.a. glaciala- och post glaciala fyndigheter. Två huvudberggrundshällar finns det i området. Grundvattenmagasinens mäktighet i Ekerö varierar vanligen mellan 15 och 40 m under grundvattenytan, som påträffas 0-1,7m under markytan (SGU, 2007. K 78). Eftersom Skå, Ekerö kommun ligger Jorddjuarta, SGU 1:50´000 . PM GEOTEKNIK 5 Vid platsbesöket noterades berg i dagen väster om Sliperiet och i områdets nordöstra del. Strax söder om den nordöstra delen, inom vändöglan och det trädbevuxna området väster om vändöglan Jordartskarta SGU 2019 Jorddjuarta SGU 2019 2.2 Dagvattenpolicy Strängnäs kommun En dagvattenpolicy har tagits fram för att få en samsyn inom kommunen för riktlinjer, principer och ansvarsfördelning gällande dagvattenhantering. Policyns övergripande mål är att hitta sätt att minska dagvattenvolymen och påverkan på miljön

Indata för jordarter i Vattenwebb SMH

Enligt SGU:s jorddjuarta uppgår jorddjupet i huvudsak till 1-3 m men utifrån observationer i fält är jorddjupet ofta under 1 m. På moränleran eller direkt på kalkstenen löper en serie strandvallar vilka återspeglar Östersjöns olika transgressionstadier Figur 2. Utklipp från SGU:s digitala jordartskarta, aktuellt område är översiktligt markerat med svart-streckad linje (kartkälla: SGU 2018) Jorddjupet i undersökningsområdet är enligt SGU:s digitala jorddjuarta ca 0-1 m på den västra älvstranden och på den östra älvstranden ca 1-3 m, se Figur 3 Jordarten inom området är enligt SGU postglacial lera och möjligheten till infiltration av dagvatten är låg. Planområdets avrinningsförhållanden har analyserats med hjälp av SCALGO. Planområdet lutar mot nordväst och ytlig avrinning sker mot Ålandsvägen och Enskedefältet

Jorddjuarta, SGU Bilaga 6. Berggrundskarta, SGU Bilaga 7. Grundvattenkarta, SGU Bilaga 8a. Analysparametrar enligt kontrollprogram för vattentäkten Bilaga 8b. Uppmätta grundvattennivåer enlifr kontrollprogram för vattentäkten Bilaga 9. Samrådsredogörelse Bilaga 10 Det har inte utförts någon geoteknisk utredning inom området men SGU:s jordartskarta visar att campingområdet består av berg, lera, morän och sand, se Figur 5. Inom området där stugorna planeras att byggas består marken av berg, morän och postglacial sand. Vidare visar SGU:s jorddjuarta skattat jorddjup till berg Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2019a) består området främst av postglacial lera, berg och morän, se Figur 4. Jorddjupet upattas till 0-5 meter enligt SGU:s jorddjuarta (SGU, 2019b). Markytorna utgörs till största delen av naturmark med undantag för vägar och gång- och cykelvägar som är asfalterade jorddjuarta (SGU, 2020b) och underlagrande berggrund inom underskningsomrdet utgrs av granit (SGU, 2020c). Inga borrade brunnar finns angivna inom aktuella fastigheter enligt SGU:s brunnsarkiv. Nrmst belgna brunn r en enskild vattentkt fr hushll Enligt SGU:s jorddjuarta (SGU, 2021b) bedöms jordartslagren ha en mäktighet på ca 30-50 meter, se Figur 6. Enligt de geotekniska undersökningarna utförda av Mitta AB (2020-02-25 och 2020-04-01) är undersökningsområdets jordlagerföljd följande

SGU:s jorddjuarta ligger berg på cirka 0-10 meters djup vilket innebär att berg i dagen kan finnas. Vid platsbesök 2020.09.04 konstaterades dock inget berg i dagen men det fanns viss förekomst av mindre stenblock ytligt i terrängen. 2.5 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDE Enligt SGU:s jorddjuarta kan bergnivn frvntas ligga mellan ca 10-20 m under befintlig markyta. 6.3 GRUNDVATTEN Ett grundvattenrr har installerats i punkt 20W04 p Omrde A. Grundvattenytans djup har utlsts till ca 2,3 m (2020-04-01) under markytan, vilket motsvarar nivn ca +2,2 (RH2000). 6.4 STABILITETS- OCH BRIGHETSFRHLLANDE Bilaga 1, Jordartskarta och jorddjuarta frn SGU Bilaga 2, Ritning ver lgen p ldre provgropar 7 KONTROLL Kontroll ska utfras enligt rapport BFS 2011:10 EKS8§13-16 samt enligt Eurocode 7-2 kap 2.5 Kontroll Genomsläpplighetskarta SGU Jordartskarta SGU Jorddjuarta SGU 2.2 Dagvattenstrategi Beskrivning av kommunens policy för hantering av dagvatten återfinns i dokumentet Dagvattenpolicy Svalöv framtagen 2013. 2.3 Hydrologiska beräkningsmetoder Flödesberäkningar görs för 10-årsregn med varaktighet på 10 minuter

Geokalkyl - Trafikverke

De ytliga jordlagren i området består enligt SGU:s jordartskarta av glacial lera. Jordmäktigheterna uppgår till ca 3-20 m enligt SGU:s jorddjuarta. Närområdet i öster består av sandig morän. Ungefärlig utbredning av detaljplaneområdet markeras med svart i figur 3. Figur 3 Bild 4-4; Utdrag ur SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jorddjuarta. 4.3.1 Zon AA Denna zon utgör ett i stort sett sammanhängande område inom åker- och ängsmarken mellan Persbo och Johannesbo, endast i norr avbrutet av ett grundare område närmast Norrleden (AA2) jorddjuarta från Sveriges geologiska undersökning (SGU), arkivmaterial enligt kapitel 6, erhållen grundkarta från Rådhuset Arkitekter AB samt kartmaterial erhållet från berörda ledningsägare använts. Enligt SGU:s digitala jordartskarta består undersökningsområdet av glacial lera, sand, sandig morän och kärrtorv, se Figur 2

Jordartskarta (SGU) och jorddjuarta (SGU) samt geotekniska underskningar, dr sdan info funnits att tillg, har anvnts som underlag fr bedmningen av srbarheten. Den digitala informationen har lags upp som olika skikt i en GIS-applikation fr hydrogeologiska bedmningar och avvganden Figur 7. SGU:s jorddjuarta. Figur 8. SGU:S jordartskarta. Geotekniska förhållanden 5.1 Jordlager Jorddjupet vid Hallaberget varierar enligt SGU:s jorddjuarta mellan ca 0-5 m, se Figur 7. Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken av sandig morän och urberg, se Figur 8 Enligt SGU:s jordarts- och jorddjuarta består marken inom planområdet av leriga jordar, se figur 3. Jorddjupet har upattats variera mellan ca 10 och 20 m enligt SGU. Genomsläpplighetskartan redovisar att området generellt bedöms ha en låg genomsläpplighet. Planområdet sluttar åt syd-sydväst. Marknivån varierar mellan ca + 32. lera (gul färg) SGU:s jorddjuarta redovisar jorddjup mellan 0-10 meter inom området. Bild 3: Jordartskarta till vänster och jorddjuarta till höger. Källa: SGU. Ett geotekniskt utlåtande har arbetas fram inom ramen för detaljplanen Skönberga-Husby 11:83 mfl, Geoteknik utlåtande (ÅF Infrastructure AB, 2018-09-04)

Med SGU:s jordarts- och jorddjuarta samt tidigare utfört platsbesök som stöd har följande bedömning om jordlagerföljden upprättats: Marken inom undersökningsområdet utgörs generellt av morän på berg. Moränen bedöms i söder ha en mäktighet av ca 0-2 m. Jordmäktigheten ökar mot norr men bedöms generellt var Jorddjuarta från Sveriges geologiska undersökning (SGU 2018-09-25), SGU:s jorddjuarta ger en generell bild av jordtäckets mäktighet som grundas på analys av jorddjupsinformation från brunnsborrningar, undersökningsborrningar, schakter och seismiska undersökningar Figur 3. Utdrag ur SGU:s berggrundskarta över detaljplaneområdet . Figur 4. och . Figur 5 visar SGU:s jordartskarta respektive jorddjuarta inom detaljplaneområdet. Jorden, som främst består av glaciallera rapporteras vara mellan ca 0 och 10 m mäktig. Största delen av jordtäcket är tunt och mellan 0 och ca 3 meter

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Geotekni

Jorddjuarta (SGU) Markteknisk undersökningsrapport 2018-10-10 Projektnummer 129702 Sigma Civil AB www.sigmacivil.se RAPPORT-48491 Version 2.0 7(13) 4 Styrande dokument De styrande dokumenten och standarderna för de olika delmomenten; planerings- oc SGU:s jorddjuarta visar att avståndet ned till berg är > 50 meter för den västra konfliksträckan. Den östra delen ligger på berg enligt figur 6. Figur 5. Bergarter längs med aktuell konfliktsträcka (SGU, 2018). Grundvattenmagasinet är en sand- och grusförekomst som främst består av isälvssediment Enligt SGU:s jorddjuarta (SGU, 2021b) bedöms jorddjupet vara mycket grunt. Figur 4. SGU:s jordartskarta. Aktuellt undersökningsområde ungefärligt markerat med svart figur. Den närmsta grundvattenmagasinet ligger omkring 400 meter väst/sydväst om Munkedal Foss 13:9 i.

Brytbönan 1 - edokmeetings

Bild 4-4; Utdrag ur SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jorddjuarta. Inför utförandet av nya Gäddeholmsvägen utfördes ett fåtal jord-bergsonderingar inom områdets sydöstra del. Dessa undersökningar redovisas i MUR/Geo. 4.3.1 Zon AA Denna zon förekommer kring gårdarna Källåsen och Lugnet väster om den gamla landsvägen mo Jorddjupet är enligt SGU:s jorddjuarta bedömt att vara 10-20 meter. Se Figur 4 nedan. Figur 4 SGU:s jorddjuarta hämtad 2021-02-03 från SGU:s hemsida. Under-sökt område är inom den röda markeringen. Ljust terrakottafärgat område indike

Enligt SGU:s jordarts- och jorddjuarta förväntas jordlager av lermorän och jorddjup förväntas mellan 5 och 10 meter. Berggrunden förväntas bestå av sedimentära bergarter såsom lerskiffer och sandsten med inblandning av kol. 6 STYRANDE DOKUMENT Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellern Enligt SGU:s jordartskarta är den dominerande jordarten i området sandig morän och enligt SGU:s jorddjuarta är bedömt jorddjup mellan 5 och 10 meter. 6.2 Jordlagerförhållanden Jordlagerföljden består generellt av mulljord på sandig morän. I förekommande fall återfinns grusig sand mellan mulljorden och moränen . Mulljorde Enligt SGU:s jorddjuarta består den naturliga jorden inom området av isälvssediment, huvudsakligen sand. Enligt SGU:s jorddjuarta är det upattade jorddjupet ner till berg mellan 20 - 30 m. Marknivån i utförda borrpunkter varierar mellan ca +176,0 och +176,9. Enligt utförda undersökningar består den naturliga jorden inom. Enligt SGU:s jordartkarta består de ytliga jordlagren i området av isälvssediment med närhet till postglacial sand, glacial grovlera samt glacial- och postglacial silt (Figur 5). Enligt SGU:s jorddjuarta förekommer jordmäktigheter om ca 5 till 20 m. Figur 5 Enligt SGU:s jorddjuarta är djup till berg ca mellan 10-30 m, Figur 2. Figur 2: Urklipp ur jorddjuarta (SGU:s jorddjuarta). 6.4 POSITIONERING Inmätning av geotekniska sonderingspunkter samt punkter för markradon har utförts av WSP Sverige AB i december 2018. Inmätningen utfördes av Magnus Lindwall och Karl-Ludvig Krona

 • Biodlardräkt barn.
 • Swyftx withdrawal.
 • Radhus till salu hässelby villastad.
 • Orderassistent Lön.
 • Quellensteuer Deutschland Rückerstattung.
 • Ethereum London hard fork.
 • Trolldalen 2A.
 • Pay with bitcoin Amazon.
 • The graph blog.
 • De Succesvolle Introvert test.
 • CNN live stream sweden.
 • Myresjöhus Holmsund.
 • Broderi tillbehör.
 • Väggmonterade solceller.
 • Bitcoin Faktor 2.
 • BTG binance.
 • Formlös värdeöverföring koncernbidrag.
 • Vacature CDD Analist ABN AMRO.
 • Cryptocurrency Journal articles.
 • Bitcoin, Ethereum Kurs.
 • WaterAid UK.
 • FREE Trap Kontakt libraries.
 • Fastighetsbyrån Skurup till salu.
 • Omstartslån med säkerhet.
 • Penny stocks to Buy today Robinhood.
 • Cheapest way to buy Monero.
 • ETH gas fees high.
 • Denksport Filippine klassiek.
 • Native Instruments KOMPLETE KONTROL.
 • Crypto Voucher Support.
 • Sparbanken låneränta.
 • பாறை உப்பு.
 • Is Polygon a good investment 2021.
 • Bitcoin Revolution login.
 • Silversmide Stockholm.
 • Große Terrasse dekorieren.
 • Aftermarket stocks.
 • Kantoor Schoonmaak vacatures Amsterdam.
 • Time Care Planering.
 • BitTaxer pricing.
 • Northvolt Labs aktie.