Home

AIFMD vergunning

AIFMD-vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) By WT4DF0lCVv - 14 oktober 2020 Nieuws. 0. vergunning-msf-14102020-pdf. Download hier. Mondriaan Asset Management B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Vergunning op grond van artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet. Vergunningaanvraag AIFM. Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen hebben een vergunning nodig. Meer informatie over deze vergunningreikwijdte en vrijstellingsregels. Om voor een vergunning in aanmerking te komen dient u een concreet voornemen tot het verrichten van vergunningplichtige activiteiten te hebben

Informatie voor AIFM's. Deze en onderliggende pagina's bevatten informatie over regelgeving voor en toezicht op beheerders van (alternatieve) beleggingsinstellingen die onder de reikwijdte van de AIFM-richtlijn vallen Voor (beheerders van) abi's met een AIFM-vergunning kunnen drie prospectusregimes worden onderscheiden: —AIFMD-prospectusregime:dit prospectusregime is van toepassing op het prospectus van abi's waarvan de deelnemingsrechten uitsluitend worden aangeboden aan professionele beleggers (AIFMD-prospectus) Of beoogt u een beleggingsfonds te lanceren dat niet in aanmerking komt voor het AIFMD registratieregime? En bent u zich zodoende aan het oriënteren op een AIFMD vergunningaanvraag? In deze korte brochure ( link ) kun je lezen wat de belangrijkste aspecten zijn bij een AIFMD-vergunningaanvraag en hoe Finnius jou hierbij kan helpen Deze checklist is relevant voor (beheerders van) abi's die beschikken over een vergunning als bedoeld in art. 2:65 Wet op het financieel toezicht om deelnemingsrechten aan te bieden in Nederland (AIFM-vergunning) Klik hier voor de Engelstalige versie

AIFMD-vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM

Autoriteit Financiële Markten (AFM) De beheerder van het fonds, SynVest Fund Management BV heeft een AFM vergunning. Dat betekent dat de AFM erop toeziet dat: Alle beleidsbepalende personen binnen de organisatie op integriteit en deskundigheid door de AFM zijn getoetst; Benoemingen van beleidsbepalers ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de AFM Zoals bekend dient een fondsbeheerder over een AIFMD-vergunning te beschikken indien het totale vermogen van alle beheerde beleggingsinstellingen: Meer dan €100 miljoen betreft; of Meer dan €500 miljoen betreft, maar uitsluitend indien sprake is van één of meerdere vastgoedfondsen en hierin geen gebruik wordt gemaakt van een kredietfaciliteit AFM Vergunning. De AFM ziet toe dat onder andere de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) worden nageleefd. Hierbij let de AFM erop dat het belang van de klant centraal staat en de financiële dienstverlening passend is. De beheerder, SynVest Fund Management BV heeft een AFM vergunning

De AIFM richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen moeten voldoen. Op grond van de AIFM richtlijn heeft een beheerder een AIFMD vergunning nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren De AIFMD, en de daarmee samenhangende vergunning en/of registratieplicht, is van toepassing op zogenoemde 'beheerders van beleggingsinstellingen'. Dit begrip is gedefinieerd in art. 1:1 Wft. De reikwijdte hiervan is relevant. Indien een enti‐ teit geen beleggingsinstelling is, dan geldt de AIFMD niet. Daarnaast geldt d Vergunninguitbreiding AIFM Een vergunning wordt in beginsel specifiek afgegeven voor het beheren van een (of meer) type(n) beleggingsinstellingen. Het kan zijn dat een reeds vergunninghoudende beheerder zijn vergunning wilt laten uitbreiden omdat hij ook andere typen alternatieve beleggingsinstellingen (met andere soorten beleggingen) wilt gaan beheren De AIFM-richtlijn heeft verder een groot aantal nieuwe regels voor vergunninghoudende beheerders van abi's geintroduceerd. Zo schrijft de AIFM-richtlijn bijvoorbeeld voor dat alle abi's (beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen) een bewaarder moeten hebben en heeft die bewaarder een omvangrijke rol Die Richtlinie 2011/61/EU überträgt der Kommission die Befugnis, delegierte Rechtsakte zu erlassen, in denen insbesondere Vorschriften für die Berechnung des Schwellenwerts und für Hebelfinanzierungen, die Bedingungen für die Tätigkeit der Verwalter alternativer Investmentfonds (nachstehend AIFM) einschließlich Risiko- und Liquiditätsmanagement, Bewertung und Übertragung von Aufgaben, detaillierte Anforderungen in Bezug auf die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstellen.

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. is als beheerder van beleggingsfondsen in het bezit van een AIFM-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam. JOUW is een handelsnaam van Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 61133078 Overgang Wft-vergunning naar AIFMD-vergunning De huidige pre-AIFMD Wft-vergunning van beheerders van beleggingsinstellingen gaat per 22 juli 2014 van rechtswege over in een AIFMD-vergunning. Deze partijen moeten uiterlijk per die datum volledig aan alle uit de AIFM-richtlijn voortvloeiende vereisten voldoen

Team - Hanzevast

Vergunningaanvraag - Digitaal loke

Informatie voor AIFM's Beleggingsinstellingen AFM

Certitudo Capital verkrijgt AIFMD-vergunning donderdag 17 december 2020. Certitudo Investment Beheer heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning verkregen voor het beheren van beleggingsinstellingen onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) Geregistreerde AIFMs. Een lijst van Nederlandse beheerders van een of meer beleggingsinstellingen die zich hebben aangemeld voor het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (de zogenoemde 'light' beheerders), is beschikbaar in onderstaand excelbestand. Deze partijen beschikken niet over een AIFMD-vergunning IBS Fund Management BV, de beheerder van het SilverCross Global Small-Cap Fund, heeft een AIFMD vergunning op grond van artikel 2:65 Wft. De beheerder investeert het fondsvermogen in een aandelenportefeuille van 25-35 wereldwijd beursgenoteerde small-cap bedrijven. Meer over ons De AIFMD-vergunning die IBS in 2019 kreeg, speelde een grote rol in de verdere uitrol. Zonder die vergunning geldt namelijk een beperking aan de hoeveelheid vermogen die een vermogensbeheerder per fonds mag beheren: 500 miljoen voor closed end fondsen, 100 miljoen voor open end fondsen De senaste tweetarna från @AIFMrichtlij

 1. EValuation Capital heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank
 2. 1 AIFMD-vergunning Praktische handreiking voor een AIFMD-vergunningaanvraag Charco & Dique Risk Management & Compliance2..
 3. Zanders, in het bezit van een AFM-vergunning, kan u uitstekend ondersteunen bij het klaarstomen van uw organisatie voor deze regelgeving, het inrichten van uw risicobeleid en het assisteren bij de periodieke waarderingen. AIFMD Diagnostics Zanders biedt AIFMD Diagnostics, een dienst die inzicht geef
 4. Daarnaast verschaft de vergunning nieuwe mogelijkheden om het assortiment op het vlak van open end funds voor professionele beleggers uit te breiden. IBS beschikt nu over een Mifid-licentie voor het aanbieden van vermogensbeheer aan particulieren en Instellingen via IBS Asset Management BV, als ook een aparte vergunning voor het beheren van beleggingsfondsen via IBS Fund Management BV
 5. der dan [

Sinds IBS Capital Allies haar AIFMD-vergunning binnen heeft, groeit de hoeveelheid vermogen in private markten gestaag. De vermogensbeheerder heeft tien lopende fondsen in private equity, private debt en infrastructuur en is bezig met de bouw van een elfde SynVest beschikt sinds 2005 over een AFM vergunning. Wij zorgen er voor dat het belang van de klant centraal staat en de financiële dienstverlening passend is Bovendien was geen vergunning van de AFM vereist indien deze deelnemingsrechten in Nederland werden aangeboden aan gekwalificeerde beleggers, of aan minder dan 100 personen, of met een tegenwaarde van ten minste EUR Met de inwerkingtreding van de AIFMD op 22 juli 2013 is ten opzichte van het vroegere regime (i) de reikwijdte van vergunningplicht uitgebreid en (ii) de uitzondering op de.

De AIFMD en de daardoor gewijzigde Wft hebben nieuwe vereisten voor beleggingsinstellingen geïntroduceerd die ook relevant blijken voor beleggingsstudieclubs. Registeren Beleggingsstudieclubs hoefden geen vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan te vragen onder AFM licentie via een zogenaamde AIFMD vergunning. Andere fondsen volgen deze route niet en werken met hoge minimale instapbedragen. Nu de AFM haar fiat heeft gegeven, is de weg vrij gemaakt voor het opbouwen van een beleggingsportefeuille met goed presterende mkb-bedrijven. Bart Vemer ziet al veel interesse uit de markt AIFMD-vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Read More. By WT4DF0lCVv. Nieuws-24 april 2020. Wekelijkse Berekening NAV Mondriaan Structures Fund. Read More. By WT4DF0lCVv. Nieuws-30 maart 2020. Vergunning op grond van artikel 2:65,. Vergunning. Hanzevast Capital N.V. heeft een AIFMD vergunning op grond van art 2.65 van de Wft en staat onder permanent toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank). Hanzevast capital N.V. is opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15000004 (www.afm.nl)

Hulp bij AIFMD vergunningaanvraag Finnius Advocate

De Beheerder is in het bezit van een AIFMD Vergunning. De directie van de Beheerder wordt gevormd door Guy St. J, Barker LLB FRICS, drs. Peter H.J. Mars en Hilbert H. Visscher. Het dagelijks management van Arcona Property Fund wordt gevormd door een team van professionals bestaande uit een fund manager en asset managers in Midden Europa Als we kijken naar hoe tevreden wij zijn met het AIFMD-raamwerk, vinden wij het grootste deel van de voorgestelde aanpassingen in level 1 niet echt nodig. Er zijn twee aanpassingen die we wel nodig vinden. De eerste is de wens om 'nevendiensten' onder de AIFMD-vergunning uit te breiden met de dienst 'uitvoeren van orders'

Deze partijen beschikken niet over een AIFMD-vergunning. Download overzicht geregistreerde AIFMs in .xls-formaat (30 januari 2015) Op een 'light' beheerder (en de door hem beheerde fondsen) wordt geen toezicht uitgeoefend op grond van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht Voor een niet-vergunning houdende beheerder (vrijgestelde partijen) en de beheerder die nieuwe activiteiten gaat ontplooien (lees: een nieuw fonds in de markt zet) betekent de AIFMD dat de vergunningaanvraag of melding voor de registratie als beheerder vóór 22 juli 2014 bij de AFM ingediend moet zijn De AIFMD is van toepassing op fund managers met meer dan € 500m assets under management dus alleen de grotere fund managers worden beïnvloed. Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen van toepassing, zo zijn family offices uitgezonderd van de plicht een AIFMD vergunning aan te vragen Zeker voor nieuwe fondsintroducties van fondsbeheerders die van rechtswege een AIFMD vergunning hebben gekregen, kan dit belangrijke tijdwinst ('time to market') opleveren. Controversiële bepalingen. Het is bij het opstellen van deze handreiking uitdrukkelijk niet de bedoeling geweest om een volledig en uitputtende overeenkomst op te stellen

Checklist prospectus AIFMD - KPMG Nederlan

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. is de beheerder van W&O Europees Aandelenfonds. In dit kader is Wijs & van Oostveen Fund Management in het bezit van een AIFMD-vergunning.. Klik hier voor de documenten van de beheerder Bijvoorbeeld beheerders ondersteunen bij het aanvragen van een AIFMD-/ICBED-vergunning, of beleggingsondernemingen ondersteunen bij het aanvragen van een MiFID-vergunning. Het verkrijgen van dergelijke vergunningen vergt (onder meer) een intensieve voorbereiding, een volledige en juiste aanvraag en zorgvuldige reacties op de - naar aanleiding van de gedane aanvraag - door de AFM en DNB. Via het AIFMD registratieregime, wat een vrijstelling van de vergunning oplevert, is dit echter relatief eenvoudig. In dit artikel neem ik u mee in dit proces. De beheer mogelijkheden. In Nederland bestaan er meerdere smaken om voor andere mensen te beleggen Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. is de beheerder van het W&O Europees Obligatiefonds. In dit kader is Wijs & van Oostveen Fund Management in het bezit van een AIFMD-vergunning.. Klik hier voor de documenten van de beheerder AIFMD-diensten in een EU-lidstaat te mogen aanbie-den. Na anderhalf jaar voorbereidingen, zijn wij op 15 maart branche geworden. We zijn ook met derde partijen afspraken aan het maken om de AIFMD-dienstverlening goed ingeregeld te krijgen. Wij zijn overigens niet degene die de AIFMD-vergunning krijgt, die vergunning krijgt de beheerder, het is.

AFM en AIFMD SynVes

 1. Osborne Clarke assisteert Currencycloud B.V. met het verkrijgen van een vergunning als elektronischgeldinstelling. Osborne Clarke heeft Currencycloud B.V. geassisteerd met het verkrijgen van een vergunning van De Nederlandsche Bank om het bedrijf uit..
 2. 17-12-2020. Certitudo Investment Beheer heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning verkregen voor het beheren van beleggingsinstellingen onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)
 3. De beheerder beschikt over een AIFMD-vergunning, staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) OIAM is 100% dochter van OHV B.V. en gevestigd in de Rembrandttoren te Amsterdam Contact Interesse? Neem gerust contact met ons op en wij informeren u graag! 020-5040444 www.freshfunds.nl Info.
 4. De AIFMD-vergunning van de Beheerder is onder nummer 15000194 opgenomen in het door de AFM gepubliceerde register. De subfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn genoteerd op Euronext Amsterdam, tenzij anders aangegeven
 5. Na een intensief proces van negen maanden is Stuiver Asset Management nu in het bezit van een AIFMD-vergunning. Client manager Tenne Tromp en compliance & risk manager Boris Broeders lichten de aanvraag tegenover Fondsnieuws uitgebreid toe
 6. De AFM heeft fondsbeheerders een algemene terugkoppeling gegeven op het marktbrede onderzoek dat zij in november 2018 heeft gedaan naar compliance van fondsbeheerders met een van rechtswege omgezette AIFMD-vergunning. Het onderzoek was erop gericht vast te stellen in hoeverre deze fondsbeheerders opvolging hebben gegeven aan de best practices die de AFM in januari 2018 heeft [
 7. Nog niet zoveel, volgens woordvoerdster Imre de Roo: Wij hadden verwacht dat meer partijen al een vergunning zouden hebben aangevraagd. Beheerders, die op 21 juli 2013 bevoegd waren in het kader van hun beroep of bedrijf in Nederland alternatieve beleggingsinstellingen te beheren, hebben nog tot 22 juli om bij de AFM een AIFMD-vergunning aan te vragen of melding voor het registratieregime.

capital N.V. Hanzevast capital N.V. heeft een AIFMD vergunning op grond van art 2.65 van de Wft en staat onder permanent toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank). Hanzevast capital N.V. is opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15000004 (www.afm.nl) Bij markttoetreders toetst de AFM compliance met de AIFMD bij de vergunningaanvraag. Bij bestaande beheerders (die op 22 juli 2014 al een vergunning hadden onder het oude regime en van rechtswege een AIFMD vergunning hebben gekregen), toetst de AFM op ad hoc basis compliance met de AIFMD

Een succesvolle AIFM light-beheerder moet ook kunnen stilstaa

De afgelopen weken zijn de eerste AIFMD vergunningen door de AFM uitgereikt. Dit heeft tot gevolg gehad dat beheerders die eerst de kat uit de boom wilden kijken nu langzaam in beweging komen. Met zo'n vier maanden te gaan tot 22 juli 2014, zal het voor sommigen nog hard werken worden om te bepalen wat de consequenties zijn van de AIFMD voor hun fondsen en vervolgens actie te ondernemen De AIFM-richtlijn stelt accreditatievoorwaarden vast voor vermogensbeheerbedrijven. Regels betreffende hun kapitaal, delegatie van beheer, organisatie, risicobeheer, gebruik van hefboomfinanciering, beloningsbeleid en -praktijken, waarderingen uitgevoerd door de beleggingsbeheerder zelf of door een externe deskundige, rapportage aan de autoriteiten en informatieverstrekking aan beleggers

VI. Overgangsregelingen (artikel 61 AIFMD) 10. Om de aard en het tijdschema van de rapportageverplichtingen te bepalen voor de periode die begint op 22 juli 2013, moeten bestaande abi-beheerders rekening houden met: i) de overgangsbepalingen van artikel 61, lid 1, AIFMD; ii) de interpretatie door de Europese Commissie van artikel 61, lid 1 1 Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS2 Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: -.. 2 Ontwikkelingen wet- en regelgeving datum van invoering van de AIFMD staat vast. Met ingang van 1 januari 2012 vallen alle beheerders van beleggingsfondsen die actief zijn in de Europese markt onder toezicht en zijn zij verplicht om een vergunning aan te vragen, hetzij onder de UCITS IV Directive, hetzij onder de AIFMD

AFM vergunning SynVes

Financial Investigator, 5e jaargang, nummer 3. Onafhankelijk financieel magazine Bekijk het profiel van Melvin Huisman op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Melvin heeft 5 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Melvin en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien

Seminar Institutions: De zoektocht naar rendement en

Bekijk het profiel van Hans Hofmeester op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Hans heeft 22 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Hans en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien AIFMD vergunning. Voor beheerders die geen vergunning hoeven te hebben, bijvoorbeeld omdat zij vallen onder het regime voor kleine beheerders (art. 2:66a Wft), gelden deze eisen dus niet Het fonds valt onder de AIFMD vergunning van Juno Investment Partners B.V. Beheerder van het Juno Continuation Fund. Juno Investment Partners is de beheerder van het beleggingsfonds. De beleggingen van het fonds worden bewaard door een van de grootste bewaarbanken in de wereld, State Street Bank & Trust Met de AIFMD vergunning komt Bouwinvest onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM ziet er op toe dat Bouwinvest voldoet aan de huidige verplichtingen en ook zal blijven voldoen aan de doorlopende vergunningsvoorwaarden zoals beschreven in de AIFMD wet- en regelgeving

Over Ons - Excellent FondsenDuisburg | SynVest

AIFMD: zorg dat u voldoet aan de eisen van de AFM Charco

 1. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online
 2. Toegankelijk investeren in duurzame woningen. Doe meer met uw vermogen. Download vrijblijvend de gratis brochure en ontdek wat Woned voor u kan betekenen. Rendementsdoelstelling 7,0% per jaar. Beleggen in duurzaam woonvastgoed vanaf €1.000,- zonder instapkosten te betalen
 3. Charco & Dique | 563 followers on LinkedIn | Gewoon goed geregeld. Wij zijn Charco & Dique. | Charco & Dique is a team of consultants specialised in risk management and compliance in the financial sector. Among others, we provide companies with advice, training, coaching, and interim management. Our experience as regulators, (forensic) accountants, risk managers, compliance officers, and.
 4. Toen de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) in 2011 in werking trad, had deze twee hoofddoelstellingen: het bieden van een veilig regelgevingskader voor het beheer en de distributie van alternatieve beleggingsfondsen (abi's) in de Europese Unie en het waarborgen van de beperking van de systeemrisico's die verbonden zijn aan het beheer van alternatieve activa
 5. De AIFMD beheerder moet van de wetgever echter dan wel onverkort voldoen aan de wettelijke eisen die regels zijn afhankelijk van de activiteiten welke door de instelling worden ontplooid en niet enkel aan de vergunning van de instelling. Voor een AIFMD-beheerder die beleggingsdiensten verricht zullen de volgende eisen van.
 6. Certitudo Investment Beheer heeft van de AFM een vergunning verkregen voor het beheren van beleggingsinstellingen onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Met deze vergunning heeft het bedrijfsonderdeel van Certitudo Capital dat zich bezighoudt met investment management het platform gecreëerd om het huidige investeringsvolume van €500 miljoen versterkt te laten.
 7. gsrechten in Nederlandse of andere Europese beleggingsinstellingen in andere jurisdicties van de Europees Economische Ruimte (EER) kunnen aanbieden aan professionele beleggers, dan wel beleggingsinstellingen in andere EER.

Vergunninguitbreiding - Digitaal loke

AIFMD CETERIS assisteert beleggingsinstellingen bij de registratie bij de AFM van beheerders en fondsen. Op grond van de AIFM Richtlijn (AIFMD) is in bepaalde situaties voor de beheerder geen vergunning nodig en is een registratie voldoende. Ook adviseert CETERIS over het opzetten van structuren en heeft CETERIS een netwerk van service providers voor he Beleggingsinstellingen die verplicht zijn om op verzoek van deelnemers in te kopen en die voldoen aan een aantal andere vereisten, komen in aanmerking voor een vergunning als ICBE. Deelnemingsrechten van een beleggingsinstelling met ICBE-vergunning kunnen in de hele Europese Economische Ruimte worden aangeboden, wanneer bepaalde notificatie- en publicatieverplichtingen zijn nageleefd

Wijs & van Oostveen Fund Management BV is de beheerder van W&O Beleggingsfondsen. In dit kader is Wijs & van Oostveen Fund Management in het bezit van een AIFMD-vergunning. Vergunning; Uittreksel KvK; Beloningsbeleid; Duurzaamheidsverklaring; Jaarbericht 2020; Jaarbericht 2019; Halfjaarbericht 2019; Jaarbericht 2018; Halfjaarbericht 2018. een AIFMD-vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft, alsmede over een vergunning als beheerder van ICBE's als bedoeld in artikel 2:69b Wft. RIAM is daarnaast bevoegd tot het beheren van individuele vermogens en het adviseren over financiële instrumenten. RIAM staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) In navolging van het recent gepubliceerde AIFMD-rapport van de Europese Commissie, brengt de AFM de position paper 'Views on the review of the Alternative Investment Fund Directive (AIFMD)' uit. Hierin staan de aanbevelingen van de toezichthouder uitgewerkt. Voor de totstandkoming van dit paper zijn verschillende marktpartijen en belangenorganisaties geraadpleegd In juni zal de Europese Raad naar verwachting haar akkoord geven aan de concepttekst van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Directive on Alternative Investment Fund Managers, hierna: AIFM-richtlijn). De AIFM-richtlijn behelst een aantal ingrijpende wijzigingen voor private equity partijen die hierna kort zullen worden besproken.Momenteel is het zo dat private.

De scope van de AIFMD Annex IV rapportage hangt af van een aantal factoren, waaronder de beheerde activa (AuM), de mate van hefboomfinanciering, het soort activa dat wordt aangehouden en of de AIFM (BAB) is geregistreerd of over een vergunning beschikt Omdat artikel 33 van de AIFMD daarin niet voorziet, mag de hiervoor bedoelde beheerder van een beleggingsinstelling waaraan het op basis van zijn door de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat verleende AIFMD-vergunning is toegestaan om in zijn lidstaat van herkomst de in artikel 6, vierde lid, bedoelde activiteiten te verrichten of diensten te verlenen, deze activiteiten of. Beheren van beleggingsinstelling (collectief vermogensbeheer) - AIFM-vergunning a.s.r. vermogensbeheer beschikt over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit betreft de vergunning onder de AIFMD (Alternative Investment Fun De AIFM-richtlijn beperkt welke werkzaamheden een beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling (hierna: beleggingsinstelling) onder zijn AIFM-vergunning mag verrichten (hierna: het AIFMD-activiteitenverbod). Een beheerder die werkzaamheden verri

IBS Fund Management heeft een vergunning gekregen voor het managen van alternatieve fondsen. Met deze AIFMD-vergunning wil IBS hun aanbod in open en closed end fondsen uitbreiden en groeien met hun open-end smallcapfonds Silvercross

Renpart Retail XII - Renpart

Zonder vergunning. In mijn eerdere interview met IEX Profs is beschreven dat een fondsbeheerder buiten een veeleisende vergunningsplicht kan blijven door te voldoen aan tenminste twee voorwaarden van het zogeheten AIFMD-registratieregime ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. heeft voor het beheer van de UCITS-fondsen naast de bestaande AIFMD-vergunning ook een UCITS-vergunning verkregen van de Autoriteit Financiële Markten. Deze is terug te vinden op de website van ASN Beleggingsfondsen onder Documenten

Met deze AIFMD-vergunning wil IBS hun aanbod in open en closed end... Read More / 27 Jun 2019. Consolidatie: gesprekken genoeg, maar verkoop blijkt moeizaam en langdurig. Er wordt bij de overname van zelfstandige vermogensbeheerders minder betaald dan een aantal jaar geleden Op 21 juli 2014 eindigde het overgangsjaar onder de Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen van 8 juni 2011 (hierna: AIFMD). Gedurende dat jaar werd door fondsbeheerders in veel gevallen gebruik gemaakt van het pre- In dit kader is Wijs & van Oostveen Fund Management in het bezit van een AIFMD-vergunning. Klik hier voor de documenten van de beheerder. Documenten juridisch eigenaar. Stichting W&O Beleggingsfondsen heeft als enige taak het ten behoeve van de participanten fungeren als juridisch eigenaar van het fondsvermogen van W&O Bright New World Dit maakt het aanbieden van rechten van deelneming aan retailbeleggers in het buitenland onder een AIFMD-vergunning erg complex en betekent dat binnen de Europese Unie onvoldoende kan worden ingespeeld op de groeiende vraag van retailbeleggers naar beleggingen in alternatieve beleggingsfondsen CPD Capita Selecta Juridische Ontwikkelingen. NautaDutilh 24 januari 2012 Gaike Dalenoord, David van Dijk Erik Minderhoud, Chris Warner. Inhoud. I. AIFMD: Impact op de vastgoedsector. Gaike Dalenoord. Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Slideshow 4556514 by lad

Begeleidende Brief Van De Aanvraag ModelRenpart Vastgoed Holding - Renpart

EUR-Lex - 32013R0231 - EN - EUR-Le

 1. AIFMD vergunning. De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen sinds 22 juli 2013 moeten voldoen. Annexum voldoet aan deze richtlijnen
 2. De Wft-vergunning van Renpart Vastgoed Management B.V. werd op 22 juli 2014 van rechtswege omgezet in een AIFM-vergunning. Voor Renpart Vastgoed Holding N.V., Renpart Retail X C.V., Renpart Retail XI C.V. en Renpart Retail XII C.V. is medio 2014 gebruikgemaakt van de uitzondering die volgt uit artikel 61 lid 3 van de AIFMD
 3. Woned is een beleggingsinstelling in de zin van de Wft (Wet op financieel toezicht). Woned is geïnitieerd en wordt beheerd door Hanzevast Capital N.V. Hanzevast Capital NV heeft een AIFMD vergunning op grond van art 2.65 van de Wft en staat onder permanent toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank)
 4. Topfund B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) als AIFM (Alternative Investment Fund Manager) conform het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (High Frequency Daytrading Fonds ID: 50023253 - Arbitrage Fonds ID: 50025086) en is aangesloten bij Euroclear/FundSettle, de Vereniging van.
 5. Veelgestelde vragen AIFMD (oude versie 2017) Veelgestelde vragen AIFMD (oude versie, 2015) AFM notification form non EU managers Richtsnoeren voor rapportageverplichtingen uit hoofde van artikel 3, lid 3,onder d), en artikel 24, leden 1, 2 en 4, van de AIFMD Meldingsformulier uitgezonderde beheerder Aanvraagformulier vergunning
 6. Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels introduceert waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen vanaf 22 juli 2013 moeten voldoen

Belangrijke documenten - Jou

SynVest review en ervaringen: Beleggen in Nederlands

AFM Nieuwsbrief AIF

 • Antitrust.
 • Clearingnummer 1331.
 • Bech32 address length.
 • Working for Amazon Reddit.
 • Attendo pension.
 • Silver price UK Calculator.
 • Hk living klantenservice.
 • 👌 meme.
 • Lediga jobb Göteborg lager.
 • Jak wyłączyć pakiet PLAY NOW w abonamencie.
 • Bloomberg New energy Finance.
 • Överföra pengar från utlandet till Sverige SEB.
 • Självkörande fordon Sverige.
 • How to accept Dogecoin for my business.
 • Smartlands Network price.
 • Viafree laggar Chromecast.
 • Kyber Network news today.
 • Axion crypto.
 • Swyftx listings.
 • Utbyggnad entré tegelhus.
 • Såklart Diskmedel.
 • Brand New Day vs fitvermogen.
 • பாறை உப்பு.
 • Michael Burry hyperinflation.
 • How to buy bitcoin in Netherlands Reddit.
 • Trycka på.
 • Vanitygen Mac.
 • Awesome Miner Ultimate Plus.
 • Restaurang Huddinge.
 • Wie ist das Darknet entstanden.
 • BYD battery review.
 • Options paper trading.
 • Uppdragsledare Sweco lön.
 • Skatteverket öppettider Stockholm.
 • Synonyms in other languages.
 • Genesis Global website.
 • Ethereum minen telefoon.
 • BUX Zero gratis aandeel link.
 • Kann man bei comdirect Bitcoin kaufen.
 • StartUp Serie afleveringen.
 • Sotheby's Fjällbacka.